Gwarantujemy szeroki zakres usług świadczeń indywidualnych w formie porad lekarskich i psychologicznych, diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej, farmakoterapii, wsparcia psychologicznego oraz sesji psychoterapii indywidualnej.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poradnia czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach:

poniedziałek – czwartek: 8.00 - 19.00 

piątek: 8.00 - 15.00 

Personel:

 • lek. med. Małgorzata Poraj – specjalista psychiatra
 • lek. med. Magdalena Jakubowska-Niewmierzycka – specjalista psychiatra
 • lek. med. Monika Wiktor – specjalista psychiatra
 • lek. med. Joanna Sochacka- Pietrzyk – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Agnieszka Mendakiewicz – specjalista psychiatra
 • lek. med. Lucyna Tkaczyńska – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Aneta Solińska – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Aneta Korzeniowska – specjalista psychiatra
 • lek. med. Katarzyna Zbrojkiewicz – specjalista psychiatra
 • lek. med. Iwona Dobrakowska – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Anna Kiedrzynek- Puch – specjalista psychiatra
 • lek. med. Marta Lipin – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Beata Nowodzińska- Kołodziejczyk – specjalista psychiatra
 • mgr. Dorota Nenart – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr. Julita Kucharzewska – psycholog
 • mgr. Paulina Boral – psycholog
 • mgr. Maja Apryas – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr. Małgorzata Rataj – psycholog kliniczny
 • mgr. Ludwika Matuszczyk-Mbelel – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr. Paweł Poraj – psycholog
 • mgr. Magdalena Skut – psycholog, psychoterapeuta certyfikowany
 • mgr. Urszula Roguźińska – pielęgniarka dyplomowana, pedagog, psychoterapeuta 
 • mgr. Danuta Łabędź – psychoterapeuta
 • mgr. Paweł Matyjaszczyk – psychoterapeuta
 • mgr. Dorota Szlama – psychoterapeuta 
 • mgr. Wojciech Jamrożkiewicz – psycholog

PORADNIA LECZENIA NERWIC

Poradnia czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach:

poniedziałek – czwartek: 8.00 - 19.00 

piątek: 8.00 - 15.00 

Pierwsza wizyta do lekarza psychiatry nie wymaga skierowania. Wizyta u psychologa możliwa jest jedynie po okazaniu skierowania od lekarza. 

Personel:

 • lek. med. Małgorzata Poraj – specjalista psychiatra
 • lek. med. Magdalena Jakubowska-Niewmierzycka – specjalista psychiatra
 • lek. med. Monika Wiktor – specjalista psychiatra
 • lek. med. Joanna Sochacka- Pietrzyk – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Agnieszka Mendakiewicz – specjalista psychiatra
 • lek. med. Lucyna Tkaczyńska – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Aneta Korzeniowska – specjalista psychiatra
 • lek. med. Katarzyna Zbrojkiewicz – specjalista psychiatra
 • lek. med. Iwona Dobrakowska – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Aneta Solińska – specjalista psychiatra
 • lek. med. Anna Kiedrzynek- Puch – specjalista psychiatra
 • lek. med. Marta Lipin – specjalista psychiatra 
 • lek. med. Beata Nowodzińska- Kołodziejczyk – specjalista psychiatra
 • mgr. Dorota Nenart – psycholog
 • mgr. Małgorzata Rataj – psycholog kliniczny
 • mgr. Magdalena Skut – psycholog, psychoterapeuta certyfikowany
 • mgr. Paweł Matyjaszczyk – psychoterapeuta
 • mgr. Katarzyna Ogrodniczak – psychoterapeuta

 

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

CHARAKTERYSTYKA GRUPY TERAPEUTYCZNEJ – GRUPA A

Czas trwania grupy: 1,5 godz., pięć razy w tygodniu.

Czas pobytu pacjenta na terapii: 3 m-ce.

Ogólny cel grupy:

Realizowanie podczas terapii grupowej indywidualnych celów terapeutycznych pacjentów, nabywanie umiejętności interpersonalnych.

Charakterystyka członków grupy:

Do grupy zostają zakwalifikowani pacjenci według następujących kryteriów:

 • są zmotywowani do podjęcia terapii, oczekują zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu
 • posiadają wgląd w naturę własnych emocji i przeżyć
 • potrafią określić cel swojej terapii

 Członkami grupy zostają najczęściej pacjenci z następującymi rozpoznaniami:

 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nerwicowe u osób u których istnieje podejrzenie występowania zmian organicznych
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • ofiary i sprawcy przemocy

Charakterystyka pracy grupowej:

Grupa ma formę otwartą. Proponowana pomoc terapeutyczna opiera się na założeniach terapii ericksonowskiej. Zgodnie z założeniami, praca pacjentów ukierunkowana jest na dotarciu i późniejszym korzystaniu z indywidualnych zasobów pacjenta. Praca ma charakter strategiczny i krótkoterminowy. Pacjenci w trakcie terapii mają możliwość uważnego przyjrzenia się swoim dotychczasowym wzorcom emocjonalnym, poznawczym i społecznym oraz w miarę swoich możliwości zmienić je.

Pacjenci w początkowym etapie pracy zachęcani są do formułowania indywidualnych celów terapii oraz zapoznawani są z zasadami pracy grupowej. Z każdym pacjentem zawierany jest kontrakt terapeutyczny dotyczący realizacji celu terapii oraz ram i zasad jego realizowania.

Każdy z pacjentów ma jednakową możliwość pracy w trakcie swojego pobytu w grupie terapeutycznej. Prowadzący, dużą uwagę przykładają do uwzględnienia indywidualnego rytmu i charakteru pracy każdego pacjenta. W trakcie rozwoju pracy grupy, pacjenci korzystają ze wzajemnych spostrzeżeń i uwag. Angażując się w pracę pozostałych członków grupy rozwijają swoje umiejętności interpersonalne i społeczne. Terapia kończy się ewaluacją osiągniętego celu. Zostają omówione ewentualne dalsze cele terapeutyczne pacjenta oraz ewentualne trudności, które sprawiły, że cel nie został w pełni czy części zrealizowany.

Pacjent żegna się z grupą, otrzymując informacje zwrotne dotyczące jego funkcjonowania w grupie terapeutycznej podczas swojego pobytu. Stosowane techniki terapeutyczne: wizualizacja, trans grupowy, praca metaforą, bajką, snem, psychorysunek, relaksacja.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY TERAPEUTYCZNEJ – GRUPA B

Czas trwania grupy: 1,5 godz., 5 razy w tygodniu.

Czas pobytu pacjenta na terapii: 3 m-ce.

Ogólny cel grupy:

Dostarczanie wsparcia członkom grupy oraz realizowanie indywidualnych celów pacjentów.

Charakterystyka członków grupy:

 Do grupy zostają zakwalifikowani pacjenci według następujących kryteriów:

 • oczekują zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, choć mają trudności w ustaleniu realnego celu własnej terapii
 • posiadają słaby wgląd w naturę własnych emocji i przeżyć
 • oczekują przede wszystkim wsparcia w obecnej sytuacji życiowej

Członkami grupy zostają najczęściej pacjenci z następującymi rozpoznaniami:

 • zaburzenia osobowości
 • organiczne zaburzenia nastroju oraz organiczne zaburzenia zachowania
 • zaburzenia depresyjne

Charakterystyka pracy grupowej:

Grupa ma formę otwartą. Terapia, proponowana w tej grupie terapeutycznej, zwraca szczególną uwagę na systemowe uwarunkowania zgłaszanych przez pacjentów trudności. Terapeutka posiada kwalifikacje w tym właśnie nurcie.

Celem terapii systemowej jest zdefiniowanie relacji określających tożsamość, indywidualność jednostki oraz wyznaczanie granic między podsystemami w przypadku, gdy są one słabo zaznaczone, lub ich otwieranie – jeśli są sztywne. Podkreśla ona znaczenie więzi emocjonalnej w rodzinie, które przyczyniają się do zachorowania oraz tych, które prowadzą do zdrowienia. Dodatkowo też ma na celu zwrócenie uwagi pacjenta na to, jakie znaczenie ma choroba dla całego systemu rodzinnego.

Pacjenci w trakcie terapii mają możliwość szczerego wyrażenia swoich problemów oczekując grupowego wsparcia i zrozumienia. Poszukują wspólnie rozwiązań oraz dyskutują nad możliwością zastosowania ich w swoim życiu. Cenne jest również nabywanie w trakcie terapii nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem. Pacjenci uczą się wzajemnej współpracy, stają się otwarci na problemy innych członków grupy, kształcą w sobie umiejętność rozpoznawania i nazywania swoich emocji i stanów psychicznych, w czym niezwykle pomocne są zajęcia z muzykoterapii.

W trakcie tych zajęć pacjenci mają możliwość rozwinięcia swojej wyobraźni, nauczenia się relaksować oraz poszukiwania dla siebie zajęć, które ułatwią im funkcjonowanie w trakcie choroby i radzenia sobie z nią.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY TERAPEUTYCZNEJ – GRUPA C

Czas trwania grupy: 1,5 godz., 5 razy w tygodniu.

Czas pobytu pacjenta na terapii: 3 m-ce.

Ogólny cel grupy:

Budowanie granic własnego „ja”, zwiększenie swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz zdobycie umiejętności mających na celu lepsze radzenie sobie w trakcie epizodu choroby jak i w trakcie jej remisji.

Członkami grupy zostają najczęściej pacjenci z rozpoznaniami:

 • schizofrenia
 • organiczne zaburzenia osobowości, organiczne zaburzenia zachowania
 • zaburzenia schizoafektywne
 • zaburzenia afektywne

Charakterystyka pracy grupowej:

Grupa ma formę otwartą. W trakcie trwania terapii duży nacisk kładziony jest na sposób funkcjonowania pacjenta w swoim bliższym i dalszym otoczeniu oraz na możliwości pozyskiwania źródeł wsparcia w trakcie trwania epizodu, jak i w momencie remisji choroby, które mają wpływ na zdrowienie.

Praca terapeutyczna dotyczy także kształtowania i odbudowywania poczucia własnej wartości oraz poszukiwaniu sensu i celu życia. Istotną rolę w przebiegu terapii odgrywa psychoedukacja. Pacjenci zyskują dzięki niej wiedzę na temat swojej choroby i jej leczenia; nabywają również umiejętność rozpoznawania objawów prodromalnych. Wzajemna wymiana doświadczeń członków grupy jest tu niezwykle istotnym czynnikiem. Pacjenci mają również możliwość przyjrzeć się tym czynnikom i okolicznościom, które zmieniły się na skutek choroby. Pacjenci korzystając ze swojej wzajemnej pomocy uczą się nowych umiejętności społecznych oraz swojej samodzielności. terapeuta przywiązuje znaczenie do odnalezienia przez pacjentów ich własnych zasobów oraz nauczenia się korzystania z nich w codziennym funkcjonowaniu. Znaczenie odnalezienia granic własnego „ja” podkreśla wielu terapeutów pracujących z pacjentami z psychozą.

Pacjenci zyskują tą możliwość w trakcie zajęć z muzykoterapii, gdzie praca terapeuty, znającego specyfikę pracy w takiej grupie, ukierunkowana jest na to zagadnienie. Pacjenci uczą się granic swojego „ja” poprzez nabywanie kontaktu ze swoim ciałem i najbliższym otoczeniem – poprzez zdolność odróżniana „ja” od „nie ja” oraz nabywają nowe kompetencje społeczne w świecie, który niejednokrotnie staje się dla nich nazbyt odległy. Powrót ten staramy się pacjentom ułatwić poprzez wprowadzenie warsztatów zajęciowych. W trakcie pacjenci ćwiczą funkcje poznawcze i uczą się wzajemnej pracy zespołowej. W sposób przystępny uczą się także oni czynności, które są wymagane w codziennym życiu – uczą się posługiwać rozkładem jazdy, wypełniać liczne formularze, pisać odpowiednie pisma czy składać właściwe dokumenty.

Pacjenci wykazują dużą chęć współpracy a ucząc się i pomagając sobie wzajemnie zyskują poczucie własnej sprawczości i wartości.

Personel Dziennego Oddziału Psychiatrycznego:

 • lek. med. Magdalena Jakubowska–Niewmierzycka – specjalista psychiatra – ordynator oddziału
 • lek. med. Lucyna Tkaczyńska – specjalista psychiatra
 • lek. med. Aneta Korzeniowska – specjalista psychiatra
 • lek.med. Iwona Dobrakowska – specjalista psychiatra 
 • lek.med. Aneta Solińska – specjalista psychiatra
 • mgr. Julita Kucharzewska – psycholog - terapeuta
 • mgr. Urszula Roguzińska – pielęgniarka dyplomowana, pedagog – terapeuta z ukończonym kursem podstawowym z systemowej terapii rodzin
 • mgr. Dorota Szlama – pedagog – terapeuta
 • mgr. Bartłomiej Bernacki – muzykoterapeuta
 • mgr. Małgorzata Świderska – pedagog – terapeuta zajęciowy
 • mgr. Paweł Poraj – psycholog
 • mgr. Ludwika Matuszczyk-Mbelel – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr. Maja Apryas – psycholog, psychoterapeuta

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Jeśli cierpisz z powodu:

 • uporczywych lęków
 • poczucia napięcia i niepokoju
 • wybuchów złości bez przyczyny
 • przygnębienia, smutku, zrezygnowania
 • braku energii
 • poczucia niskiej wartości
 • braku życiowego celu
 • braku satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym
 • zaburzeń jedzenia
 • jesteś w życiowym kryzysie
 • nie możesz się pogodzić z utratą bliskiej osoby lub kogoś ważnego
 • masz niewyjaśnione nie wynikające z konkretnej choroby objawy fizyczne to:
  • nie jesteś sam(a)
  • nie musisz z tym żyć
  • możesz uzyskać pomoc.

2. Jak leczymy w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic?

Podstawową formą leczenia w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic jest psychoterapia grupowa. Leczenie w Dziennym Oddziale Nerwic odbywa się w dwóch 12-osobowych grupach terapeutycznych dopołudniowych, które spotykają się przez pięć dni w tygodniu. Każda z grup jest prowadzona przez dwóch terapeutów. Wszystkie grupy objęte są opieką psychiatryczną. Grupy mają charakter otwarty, tzn. na miejsce pacjenta, który kończy terapię włączony jest nowy pacjent. Leczenie trwa 3 miesiące.

3. Co można uzyskać dzięki terapii grupowej w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic?

W czym może pomóc leczenie w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic:

 • Pozbyć się uciążliwych, dręczących objawów.
 • Uzyskać zrozumienie swoich myśli, uczuć i zachowań. Poprawić swoje funkcjonowanie.
 • Uzyskać większą pewność siebie. Poznać lepiej swoje możliwości i ograniczenia.
 • Nauczyć się korzystać z życia.
 • Nauczyć się rozwiązywać i podtrzymywać dobre kontakty z ludźmi.
 • Mieć większą satysfakcję z życia zawodowego i osobistego.
 • Wyjść z poczucia osamotnienia i niezadowolenia ze swojej sytuacji życiowej.

4. Terapeuci Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic:

 • lek.med. Monika Wiktor – specjalista psychiatra, psychoterapeuta z certyfikatem SN PTP, ordynator oddziału
 • lek. med. Joanna Sochacka – Pietrzyk – specjalista psychiatra, psychoterapeuta z certyfikatem
 • mgr. Dorota Nenart – psycholog, psychoterapeuta z certyfikatem
 • mgr. Paweł Matyjaszczyk – pedagog, psychoterapeuta z certyfikatem
 • mgr. Bernadetta Izydorczyk – specjalista drugiego stopnia psychologii klinicznej, superwizor z certyfikatem PTP

5. Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą leczenia. Jej podstawowym celem jest usuwanie przyczyn i objawów zaburzeń uwarunkowanych psychicznie. Psychoterapia grupowa jest równie pomocna w leczeniu jak psychoterapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją poprzez możliwość uzyskania wsparcia społecznego i uczenia się nowych, korzystniejszych zachowań międzyludzkich.

6. Struktura i harmonogram pracy w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic Leczenie w Oddziale Leczenia Nerwic odbywa się w dwóch 12 – osobowych grupach terapeutycznych, każda grupa prowadzona jest przez 2 terapeutów.

Zajęcia w Oddziale trwają w godzinach od 8.00 – 14.00

Codziennie odbywają się dwie 1,5 godzinne sesje psychoterapii.

Zajęcia z terapeutami odbywają się wg harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK

9.30 – 11.00 PSYCHOTERAPIA

11.00 - 11.30 PRZERWA

11.30 – 13.00 PSYCHOTERAPIA

WTOREK

9.30 – 11.00 PSYCHORYSUNEK

11.00 – 11.30 PRZERWA

11.30 – 13.00 PSYCHOTERAPIA

ŚRODA

 9.30 – 11.00 PSYCHOTERAPIA

11.00 – 11.30 PRZERWA

11.30 – 13.00 PSYCHOTERAPIA

CZWARTEK

9.30 – 11.00 PSYCHODRAMA

11.00 – 11.30 PRZERWA

11.30 – 13.00 PSYCHOTERAPIA

PIĄTEK

9.30 – 11.00 PSYCHOTERAPIA

11.00 – 11.30 PRZERWA

11.30 - 13.00 PSYCHOTERAPIA

Pozostały czas pacjenci wykorzystują na pisanie swoich życiorysów, czytanie życiorysów innych pacjentów, rozmowy oraz posiłki.

7. Jak zostać pacjentem Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic?

Osoby zainteresowane ofertą Oddziału Leczenia Nerwic prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na konsultacje, na które można zgłaszać się bez skierowania. W trakcie konsultacji, stanowiącej jednocześnie rozmowę kwalifikacyjną do grup terapeutycznych pacjenci mogą otrzymać bardziej szczegółowe informacje dotyczące proponowanego przez nasz Ośrodek leczenia.