Cennik

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci odpisów, wyciągów lub kserokopii Centrum pobiera opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalają Wspólnicy, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalna wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 8 zł (nie przekracza 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej)
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - wynosi 0,30 zł (nie przekracza 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - wynosi 1,60 zł (nie przekracza 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej).