• 1 Profesjonalny zespół
  zapewni wszystkim pacjentom najwyższe standardy leczenia.
 • 2 Miła atmosfera
  sprzyja leczeniu i szybkiemu powrotowi do zdrowia psychicznego.
 • 3 Przyjemne i funkcjonalne wnętrza
  zapewnią wygodę każdemu pacjentowi. Leczymy w ładnych, przestronnych i dobrze przygotowanych salach i gaginetach terapii.
 • 4 Posiadamy Certyfikat ISO
  Wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009.
 • 5 Rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów
  która daje gwarancję najwyższej jakości leczenia.
baner

Dzienny Oddział Psychiatryczny

 

Czas trwania grupy: 1,5 godz., pięć razy w tygodniu.

Czas pobytu pacjenta na terapii: 3 m-ce.

Ogólny cel grupy:

Realizowanie podczas terapii grupowej indywidualnych celów terapeutycznych pacjentów, nabywanie umiejętności interpersonalnych.

Charakterystyka członków grupy:

Do grupy zostają zakwalifikowani pacjenci według następujących kryteriów:

 • są zmotywowani do podjęcia terapii, oczekują zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu

 • posiadają wgląd w naturę własnych emocji i przeżyć

 • potrafią określić cel swojej terapii

 Członkami grupy zostają najczęściej pacjenci z następującymi rozpoznaniami:

 • zaburzenia osobowości

 • zaburzenia nerwicowe u osób u których istnieje podejrzenie występowania zmian organicznych

 • zaburzenia depresyjne

 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne

 • ofiary i sprawcy przemocy

Charakterystyka pracy grupowej:

Grupa ma formę otwartą. Proponowana pomoc terapeutyczna opiera się na założeniach terapii ericksonowskiej. Zgodnie z założeniami, praca pacjentów ukierunkowana jest na dotarciu i późniejszym korzystaniu z indywidualnych zasobów pacjenta. Praca ma charakter strategiczny i krótkoterminowy. Pacjenci w trakcie terapii mają możliwość uważnego przyjrzenia się swoim dotychczasowym wzorcom emocjonalnym, poznawczym i społecznym oraz w miarę swoich możliwości zmienić je.

Pacjenci w początkowym etapie pracy zachęcani są do formułowania indywidualnych celów terapii oraz zapoznawani są z zasadami pracy grupowej. Z każdym pacjentem zawierany jest kontrakt terapeutyczny dotyczący realizacji celu terapii oraz ram i zasad jego realizowania.

Każdy z pacjentów ma jednakową możliwość pracy w trakcie swojego pobytu w grupie terapeutycznej. Prowadzący, dużą uwagę przykładają do uwzględnienia indywidualnego rytmu i charakteru pracy każdego pacjenta. W trakcie rozwoju pracy grupy, pacjenci korzystają ze wzajemnych spostrzeżeń i uwag. Angażując się w pracę pozostałych członków grupy rozwijają swoje umiejętności interpersonalne i społeczne. Terapia kończy się ewaluacją osiągniętego celu. Zostają omówione ewentualne dalsze cele terapeutyczne pacjenta oraz ewentualne trudności, które sprawiły, że cel nie został w pełni czy części zrealizowany.

Pacjent żegna się z grupą, otrzymując informacje zwrotne dotyczące jego funkcjonowania w grupie terapeutycznej podczas swojego pobytu. Stosowane techniki terapeutyczne: wizualizacja, trans grupowy, praca metaforą, bajką, snem, psychorysunek, relaksacja.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY TERAPEUTYCZNEJ – GRUPA B

Czas trwania grupy: 1,5 godz., 5 razy w tygodniu.

Czas pobytu pacjenta na terapii: 3 m-ce.

Ogólny cel grupy:

Dostarczanie wsparcia członkom grupy oraz realizowanie indywidualnych celów pacjentów.

Charakterystyka członków grupy:

 Do grupy zostają zakwalifikowani pacjenci według następujących kryteriów:

 • oczekują zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, choć mają trudności w ustaleniu realnego celu własnej

   terapii

 • posiadają słaby wgląd w naturę własnych emocji i przeżyć

 • oczekują przede wszystkim wsparcia w obecnej sytuacji życiowej

Członkami grupy zostają najczęściej pacjenci z następującymi rozpoznaniami:

 • zaburzenia osobowości

 • organiczne zaburzenia nastroju oraz organiczne zaburzenia zachowania

 • zaburzenia depresyjne

Charakterystyka pracy grupowej:

Grupa ma formę otwartą. Terapia, proponowana w tej grupie terapeutycznej, zwraca szczególną uwagę na systemowe uwarunkowania zgłaszanych przez pacjentów trudności. Terapeutka posiada kwalifikacje w tym właśnie nurcie.

Celem terapii systemowej jest zdefiniowanie relacji określających tożsamość, indywidualność jednostki oraz wyznaczanie granic między podsystemami w przypadku, gdy są one słabo zaznaczone, lub ich otwieranie – jeśli są sztywne. Podkreśla ona znaczenie więzi emocjonalnej w rodzinie, które przyczyniają się do zachorowania oraz tych, które prowadzą do zdrowienia. Dodatkowo też ma na celu zwrócenie uwagi pacjenta na to, jakie znaczenie ma choroba dla całego systemu rodzinnego.

Pacjenci w trakcie terapii mają możliwość szczerego wyrażenia swoich problemów oczekując grupowego wsparcia i zrozumienia. Poszukują wspólnie rozwiązań oraz dyskutują nad możliwością zastosowania ich w swoim życiu. Cenne jest również nabywanie w trakcie terapii nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem. Pacjenci uczą się wzajemnej współpracy, stają się otwarci na problemy innych członków grupy, kształcą w sobie umiejętność rozpoznawania i nazywania swoich emocji i stanów psychicznych, w czym niezwykle pomocne są zajęcia z muzykoterapii.

W trakcie tych zajęć pacjenci mają możliwość rozwinięcia swojej wyobraźni, nauczenia się relaksować oraz poszukiwania dla siebie zajęć, które ułatwią im funkcjonowanie w trakcie choroby i radzenia sobie z nią.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY TERAPEUTYCZNEJ – GRUPA C

Czas trwania grupy: 1,5 godz., 5 razy w tygodniu.

Czas pobytu pacjenta na terapii: 3 m-ce.

Ogólny cel grupy:

Budowanie granic własnego „ja”, zwiększenie swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz zdobycie umiejętności mających na celu lepsze radzenie sobie w trakcie epizodu choroby jak i w trakcie jej remisji.

Członkami grupy zostają najczęściej pacjenci z rozpoznaniami:

schizofrenia

organiczne zaburzenia osobowości, organiczne zaburzenia zachowania

zaburzenia schizoafektywne

zaburzenia afektywne

Charakterystyka pracy grupowej:

Grupa ma formę otwartą. W trakcie trwania terapii duży nacisk kładziony jest na sposób funkcjonowania pacjenta w swoim bliższym i dalszym otoczeniu oraz na możliwości pozyskiwania źródeł wsparcia w trakcie trwania epizodu, jak i w momencie remisji choroby, które mają wpływ na zdrowienie.

Praca terapeutyczna dotyczy także kształtowania i odbudowywania poczucia własnej wartości oraz poszukiwaniu sensu i celu życia. Istotną rolę w przebiegu terapii odgrywa psychoedukacja. Pacjenci zyskują dzięki niej wiedzę na temat swojej choroby i jej leczenia; nabywają również umiejętność rozpoznawania objawów prodromalnych. Wzajemna wymiana doświadczeń członków grupy jest tu niezwykle istotnym czynnikiem. Pacjenci mają również możliwość przyjrzeć się tym czynnikom i okolicznościom, które zmieniły się na skutek choroby. Pacjenci korzystając ze swojej wzajemnej pomocy uczą się nowych umiejętności społecznych oraz swojej samodzielności. terapeuta przywiązuje znaczenie do odnalezienia przez pacjentów ich własnych zasobów oraz nauczenia się korzystania z nich w codziennym funkcjonowaniu. Znaczenie odnalezienia granic własnego „ja” podkreśla wielu terapeutów pracujących z pacjentami z psychozą.

Pacjenci zyskują tą możliwość w trakcie zajęć z muzykoterapii, gdzie praca terapeuty, znającego specyfikę pracy w takiej grupie, ukierunkowana jest na to zagadnienie. Pacjenci uczą się granic swojego „ja” poprzez nabywanie kontaktu ze swoim ciałem i najbliższym otoczeniem – poprzez zdolność odróżniana „ja” od „nie ja” oraz nabywają nowe kompetencje społeczne w świecie, który niejednokrotnie staje się dla nich nazbyt odległy. Powrót ten staramy się pacjentom ułatwić poprzez wprowadzenie warsztatów zajęciowych. W trakcie pacjenci ćwiczą funkcje poznawcze i uczą się wzajemnej pracy zespołowej. W sposób przystępny uczą się także oni czynności, które są wymagane w codziennym życiu – uczą się posługiwać rozkładem jazdy, wypełniać liczne formularze, pisać odpowiednie pisma czy składać właściwe dokumenty.

Pacjenci wykazują dużą chęć współpracy a ucząc się i pomagając sobie wzajemnie zyskują poczucie własnej sprawczości i wartości.

Personel Dziennego Oddziału Psychiatrycznego:

Magdalena Jakubowska–Niewmierzycka – specjalista psychiatra – ordynator oddziału

Lucyna Tkaczyńska – specjalista psychiatra

Aneta Korzeniowska – specjalista psychiatra

Julita Kucharzewska – psycholog - terapeuta

Urszula Roguzińska – pielęgniarka dyplomowana, pedagog – terapeuta z ukończonym kursem podstawowym z systemowej terapii rodzin

Dorota Szlama – pedagog – terapeuta

Bartłomiej Bernacki – muzykoterapeuta

Małgorzata Świderska – pedagog – terapeuta zajęciowy

poradnia zdrowia psychicznego Częstochowa, dzienny oddział psychiatryczny Częstochowa

 

psychiatra Częstochowa, psychoterapia Częstochowa

 

 

dzienny oddział psychiatryczny Częstochowa, psychiatra Częstochowa